Diabolical Liberties

Cause trouble… inspire Change.

Polityka cookie

COOKIES (CIASTECZKA) W SERWISIE diabolical-liberties.com

Poli­tyka cookies i innych podob­nych technologii

 1. W¬†zwińÖzku z¬†udo¬≠stńôp¬≠nia¬≠niem zawar¬≠to¬≠Ňõci ser¬≠wi¬≠s√≥w inter¬≠ne¬≠to¬≠wych http://‚Äčwww‚Äč.diabolical-liberties.com (w dal¬≠szej czńô¬≠Ňõci zwa¬≠nego ‚ÄěSer¬≠wi¬≠sem‚ÄĚ) sto¬≠suje tzw. cookies, tj. infor¬≠ma¬≠cje zapi¬≠sy¬≠wane przez ser¬≠wery na urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym uŇľyt¬≠kow¬≠nika, kt√≥re ser¬≠wery mogńÖ odczy¬≠tańá przy kaŇľ¬≠do¬≠ra¬≠zo¬≠wym poŇāńÖ¬≠cze¬≠niu sińô z¬†tego urzńÖ¬≠dze¬≠nia koŇĄ¬≠co¬≠wego, moŇľe takŇľe uŇľy¬≠wańá innych tech¬≠no¬≠lo¬≠gii o¬†funk¬≠cjach podob¬≠nych lub toŇľ¬≠sa¬≠mych z¬†cookies. W¬†niniej¬≠szym doku¬≠men¬≠cie, infor¬≠ma¬≠cje doty¬≠czńÖce cookies majńÖ zasto¬≠so¬≠wa¬≠nie r√≥w¬≠nieŇľ do innych podob¬≠nych tech¬≠no¬≠lo¬≠gii sto¬≠so¬≠wa¬≠nych w¬†ramach naszych ser¬≠wi¬≠s√≥w inter¬≠ne¬≠to¬≠wych. Pliki cookies (tzw. ‚Äěcia¬≠steczka‚ÄĚ) sta¬≠no¬≠wińÖ dane infor¬≠ma¬≠tyczne, w¬†szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci pliki tek¬≠stowe, kt√≥re prze¬≠cho¬≠wy¬≠wane sńÖ w¬†urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym uŇľyt¬≠kow¬≠nika ser¬≠wisu inter¬≠ne¬≠to¬≠wego. Cookies zazwy¬≠czaj zawie¬≠rajńÖ nazwńô domeny ser¬≠wisu inter¬≠ne¬≠to¬≠wego, z¬†kt√≥¬≠rego pocho¬≠dzńÖ, czas prze¬≠cho¬≠wy¬≠wa¬≠nia ich na urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym oraz uni¬≠kalny¬†numer.
 2. Pliki cookies wyko¬≠rzy¬≠sty¬≠wane sńÖ w¬†celu:
  1. dosto¬≠so¬≠wa¬≠nia zawar¬≠to¬≠Ňõci stron ser¬≠wi¬≠s√≥w inter¬≠ne¬≠to¬≠wych do pre¬≠fe¬≠ren¬≠cji uŇľyt¬≠kow¬≠nika oraz opty¬≠ma¬≠li¬≠za¬≠cji korzy¬≠sta¬≠nia ze stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych; w¬†szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci pliki te pozwa¬≠lajńÖ roz¬≠po¬≠znańá urzńÖ¬≠dze¬≠nie uŇľyt¬≠kow¬≠nika ser¬≠wisu inter¬≠ne¬≠to¬≠wego i¬†odpo¬≠wied¬≠nio wyŇõwie¬≠tlińá stronńô inter¬≠ne¬≠towńÖ, dosto¬≠so¬≠wanńÖ do jego indy¬≠wi¬≠du¬≠al¬≠nych potrzeb,
  2. two¬≠rze¬≠nia sta¬≠ty¬≠styk, kt√≥re poma¬≠gajńÖ zro¬≠zu¬≠mieńá, w¬†jaki spo¬≠s√≥b uŇľyt¬≠kow¬≠nicy ser¬≠wisu korzy¬≠stajńÖ ze stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych, co umoŇľ¬≠li¬≠wia ulep¬≠sza¬≠nie ich struk¬≠tury i¬†zawartoŇõci,
  3. utrzy¬≠ma¬≠nia sesji uŇľyt¬≠kow¬≠nika ser¬≠wisu inter¬≠ne¬≠to¬≠wego (po zalo¬≠go¬≠wa¬≠niu), dzińôki kt√≥¬≠rej uŇľyt¬≠kow¬≠nik nie musi na kaŇľ¬≠dej pod¬≠stro¬≠nie ser¬≠wisu ponow¬≠nie wpi¬≠sy¬≠wańá loginu i¬†hasŇāa,
  4. dostar¬≠cza¬≠nia uŇľyt¬≠kow¬≠ni¬≠kom tre¬≠Ňõci rekla¬≠mo¬≠wych bar¬≠dziej dosto¬≠so¬≠wa¬≠nych do ich zainteresowaŇĄ.
 3. W¬†ramach naszych ser¬≠wi¬≠s√≥w inter¬≠ne¬≠to¬≠wych moŇľemy sto¬≠so¬≠wańá nastńô¬≠pu¬≠jńÖce rodzaje pli¬≠k√≥w cookies:
  1. ‚Äěnie¬≠zbńôdne‚ÄĚ pliki cookies, umoŇľ¬≠li¬≠wia¬≠jńÖce korzy¬≠sta¬≠nie z¬†usŇāug dostńôp¬≠nych w¬†ramach ser¬≠wisu inter¬≠ne¬≠to¬≠wego, np. uwie¬≠rzy¬≠tel¬≠nia¬≠jńÖce pliki cookies wyko¬≠rzy¬≠sty¬≠wane do usŇāug wyma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cych uwie¬≠rzy¬≠tel¬≠nia¬≠nia w¬†ramach serwisu,
  2. pliki cookies sŇāu¬≠ŇľńÖce do zapew¬≠nie¬≠nia bez¬≠pie¬≠czeŇĄ¬≠stwa, np. wyko¬≠rzy¬≠sty¬≠wane do wykry¬≠wa¬≠nia nad¬≠uŇľyńá w¬†zakre¬≠sie uwie¬≠rzy¬≠tel¬≠nia¬≠nia w¬†ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umoŇľ¬≠li¬≠wia¬≠jńÖce zbie¬≠ra¬≠nie infor¬≠ma¬≠cji o¬†spo¬≠so¬≠bie korzy¬≠sta¬≠nia ze stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych serwisu,
  4. ‚Äěfunk¬≠cjo¬≠nalne‚ÄĚ pliki cookies, umoŇľ¬≠li¬≠wia¬≠jńÖce ‚Äězapa¬≠mińô¬≠ta¬≠nie‚ÄĚ wybra¬≠nych przez uŇľyt¬≠kow¬≠nika usta¬≠wieŇĄ i¬†per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠za¬≠cjńô inter¬≠fejsu uŇľyt¬≠kow¬≠nika, np. w¬†zakre¬≠sie wybra¬≠nego jńôzyka lub regionu, z¬†kt√≥¬≠rego pocho¬≠dzi uŇľyt¬≠kow¬≠nik, roz¬≠miaru czcionki, wyglńÖdu strony inter¬≠ne¬≠to¬≠wej¬†itp.,
  5. ‚Äěrekla¬≠mowe‚ÄĚ pliki cookies, umoŇľ¬≠li¬≠wia¬≠jńÖce dostar¬≠cza¬≠nie uŇľyt¬≠kow¬≠ni¬≠kom tre¬≠Ňõci rekla¬≠mo¬≠wych bar¬≠dziej dosto¬≠so¬≠wa¬≠nych do ich zainteresowaŇĄ.
 4. W¬†wielu przy¬≠pad¬≠kach opro¬≠gra¬≠mo¬≠wa¬≠nie sŇāu¬≠ŇľńÖce do prze¬≠glńÖ¬≠da¬≠nia stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych (prze¬≠glńÖ¬≠darka inter¬≠ne¬≠towa) domyŇõl¬≠nie dopusz¬≠cza prze¬≠cho¬≠wy¬≠wa¬≠nie pli¬≠k√≥w cookies w¬†urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym uŇľyt¬≠kow¬≠nika. UŇľyt¬≠kow¬≠nicy ser¬≠wisu mogńÖ doko¬≠nańá w¬†kaŇľ¬≠dym cza¬≠sie zmiany usta¬≠wieŇĄ doty¬≠czńÖ¬≠cych pli¬≠k√≥w cookies. Usta¬≠wie¬≠nia te mogńÖ zostańá zmie¬≠nione w¬†szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci w¬†taki spo¬≠s√≥b, aby blo¬≠ko¬≠wańá auto¬≠ma¬≠tycznńÖ obsŇāugńô pli¬≠k√≥w cookies w¬†usta¬≠wie¬≠niach prze¬≠glńÖ¬≠darki inter¬≠ne¬≠to¬≠wej bńÖdŇļ infor¬≠mo¬≠wańá o¬†ich kaŇľ¬≠do¬≠ra¬≠zo¬≠wym zamiesz¬≠cze¬≠niu w¬†urzńÖ¬≠dze¬≠niu uŇľyt¬≠kow¬≠nika ser¬≠wisu inter¬≠ne¬≠to¬≠wego. Szcze¬≠g√≥¬≠Ňāowe infor¬≠ma¬≠cje o¬†moŇľ¬≠li¬≠wo¬≠Ňõci i¬†spo¬≠so¬≠bach obsŇāugi pli¬≠k√≥w cookies dostńôpne sńÖ w¬†usta¬≠wie¬≠niach opro¬≠gra¬≠mo¬≠wa¬≠nia (prze¬≠glńÖ¬≠darki inter¬≠ne¬≠to¬≠wej). Nie¬≠do¬≠ko¬≠na¬≠nie zmiany usta¬≠wieŇĄ w¬†zakre¬≠sie cookies ozna¬≠cza, Ňľe bńôdńÖ one zamiesz¬≠czone w¬†urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym uŇľyt¬≠kow¬≠nika, a¬†tym samym bńôdziemy prze¬≠cho¬≠wy¬≠wańá infor¬≠ma¬≠cje w¬†urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym uŇľyt¬≠kow¬≠nika i¬†uzy¬≠ski¬≠wańá dostńôp do tych informacji.
 5. WyŇāńÖ¬≠cze¬≠nie sto¬≠so¬≠wa¬≠nia cookies moŇľe spo¬≠wo¬≠do¬≠wańá utrud¬≠nie¬≠nia korzy¬≠sta¬≠nie z¬†nie¬≠kt√≥¬≠rych usŇāug w¬†ramach naszych ser¬≠wi¬≠s√≥w inter¬≠ne¬≠to¬≠wych, w¬†szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci wyma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cych logo¬≠wa¬≠nia. WyŇāńÖ¬≠cze¬≠nie opcji przyj¬≠mo¬≠wa¬≠nia cookies nie powo¬≠duje nato¬≠miast braku moŇľ¬≠li¬≠wo¬≠Ňõci czy¬≠ta¬≠nia lub oglńÖ¬≠da¬≠nia tre¬≠Ňõci zamiesz¬≠cza¬≠nych w¬†ser¬≠wi¬≠sie inter¬≠ne¬≠to¬≠wym jaki jest niniej¬≠szy Ser¬≠wis z¬†zastrze¬≠Ňľe¬≠niem tych, do kt√≥¬≠rych dostńôp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogńÖ byńá zamiesz¬≠czane w¬†urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym uŇľyt¬≠kow¬≠nika ser¬≠wisu inter¬≠ne¬≠to¬≠wego, a¬†nastńôp¬≠nie wyko¬≠rzy¬≠sty¬≠wane przez wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cych z¬†Ser¬≠wi¬≠sem rekla¬≠mo¬≠daw¬≠c√≥w, przez firmy badaw¬≠cze oraz dostaw¬≠c√≥w apli¬≠ka¬≠cji multimedialnych.

Wińô¬≠cej o¬†cia¬≠stecz¬≠kach moŇľesz prze¬≠czy¬≠tańá tutaj.